Документация 2015_2016

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ – ВТОРИ СРОК

КОНСУЛТАЦИИ И СИП – ВТОРИ СРОК

ДОПЪЛНИТЕЛЕН ЧАС НА КЛАСА-ВТОРИ СРОК

ДНЕВЕН РЕЖИМ-ВТОРИ СРОК

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ – ПЪРВА СМЯНА-ПЪРВИ СРОК

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ – ВТОРА СМЯНА-ПЪРВИ СРОК

КОНСУЛТАЦИИ И СИП – I- IV КЛАС-ПЪРВИ СРОК

КОНСУЛТАЦИИ И СИП – V- VII КЛАС-ПЪРВИ СРОК

ДОПЪЛНИТЕЛЕН ЧАС НА КЛАСА-ПЪРВИ СРОК

ДНЕВЕН РЕЖИМ-ПЪРВИ СРОК

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОУ „ЕВЛОГИ ГЕОРГИЕВ“

ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ ТРУДОВ  РЕД

ПРАВИЛНИК ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ  НА ОБУЧЕНИЕ, ВЪЗПИТАНИЕ И ТРУД

ГОДИШЕН ПЛАН

ПЛАН ЗА РАБОТА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТ

ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ

ПЛАН НА УЧИЛИЩНАТА КОМИСИЯ ПО БДП

ПЛАН ЗА ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ НА ПРЕБИВАВАЩИТЕ

ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩНИЯ КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМОЗ

ПЛАН ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ОТПАДАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ УЧИЛИЩЕ

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ПРИ ПОДАДЕН ИЛИ ПОЛУЧЕН СИГНАЛ ИЛИ СЪМНЕНИЕ ЗА ДЕТЕ В РИСК ОТ НАСИЛИЕ ИЛИ КРИЗИСНА ИНТЕРВЕНЦИЯ

ПЛАН ЗА РАБОТА С РОДИТЕЛИ

СПОРТЕН КАЛЕНДАР