Документация 2016_2017

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ – ПЪРВИ СРОК

ГРАФИЦИ – ПЪРВИ СРОК

ДНЕВЕН РЕЖИМ-ПЪРВИ СРОК

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОУ „ЕВЛОГИ ГЕОРГИЕВ“

ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ ТРУДОВ  РЕД

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА РАБОТНАТА ЗАПЛАТА

ПРАВИЛНИК ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ  НА ОБУЧЕНИЕ, ВЪЗПИТАНИЕ И ТРУД

ГОДИШЕН ПЛАН

ПЛАН ЗА РАБОТА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТ

ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ

ПЛАН НА УЧИЛИЩНАТА КОМИСИЯ ПО БДП

ПЛАН ЗА ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ НА ПРЕБИВАВАЩИТЕ

ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩНИЯ КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМОЗ

ПЛАН ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ОТПАДАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ УЧИЛИЩЕ

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ПРИ ПОДАДЕН ИЛИ ПОЛУЧЕН СИГНАЛ ИЛИ СЪМНЕНИЕ ЗА ДЕТЕ В РИСК ОТ НАСИЛИЕ ИЛИ КРИЗИСНА ИНТЕРВЕНЦИЯ

ПЛАН ЗА РАБОТА С РОДИТЕЛИ

УЧЕБНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ПРОПУСКИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ПО УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ

УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕ

ГОДИШНА УЧЕБНА ПРОГРАМА ЗА ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС

УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА “ БЕЗ СВОБОДЕН ЧАС В УЧИЛИЩЕ“

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОУ“ ЕВЛОГИ ГЕОРГИЕВ“-гр. ДУПНИЦА

СПОРТЕН КАЛЕНДАР